ЗАЯВЛЕНИЕ

от:   ЕГН:

град/село: адрес

телефон: e-mail:      

/ ВАЖНО: Попълвайте коректни данни в полетата със знак/

 

Г-н Ректор,

Желая да бъда допуснат(а) до кандидатстудентски изпит (тест) в ХТМУ по:

природни науки - [ на 21.04.2018 от 09:00 часа]

Такса за участие в изпит - 20лв. , която се заплаща по банков път по сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: Митко Георгиев

Във вносната бележка за "основание за внасяне" се записва: ЕГН, ИМЕНА на кандидата, ТАКСА ЗА ИЗПИТ

Уведомен(a) съм,че с получената оценка мога да кандидатствам само в ХТМУ за учеб. 2017/18г. след подаване на кандидатстудентски документи.