График на изпитни дати на специализиращи катедри

"Металургични технологии, електротехника и електроника" / Направления :МЖМ, МЦМС, ТПМ

Автоматизация на производството

Биотехнология

Икономика и стопанско управление

Инженерна екология

Инженерна химия

Неорганични и електрохимични производства

Органичен синтез и горива /Направление Горива/

Органичен синтез и горива /Направление Органичен синтез/

Основи на химичната технология / Направление Технология на текстила и кожите

Полимерно инженерство

Технология на силикатите

Физична металургия и топлинни агрегати

Хуманитаристика / Направления :Хуманитарно обучение и Чужди езици

Целулоза, хартия и полиграфия

created by UCTM Web Team, Sofia, Monday, September 25, 2017